KABAR

Badan Eksekutif

Pembina                                                              :KH. Ali Mahfudz Syafa’at, S. Pd.I

: KH. Ahmad Mudlofar Sulthon

: KH. Hj. Dra. Mahmudah Hisyam

Ketua Yayasan                                                   : KH. A. Hisyam Syafa’at, S. Sos I., MH

: Ny. Handariyatul Masruroh

Wakil Ketua                                                        : KH. Drs. M. Hasyim Syafa’at

Sekretaris                                                           : DR. KH. Abdul Kholiq Syafa’at, MA         

Bendahara                                                         :KH. Ahmad Mudlofar Sulthon

©2015 − Yayasan Pondok Pesantren DarussalamBlokagung